Valmennus

Ratkaisukeskeinen psyykkinen tai neuropsykiatrinen valmennus on asiakkaan (mukana verkosto) kanssa sovittuja tavoitteita kohti tapahtuvaa työskentelyä. Valmennuksessa pyritään löytämään asiakkaalle sopivia toimintamalleja ja työkaluja toivotun muutoksen aikaansaamiseksi.

Työskentely on tulevaisuussuuntautunutta ja voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen painottuvaa. Neurolingvistisen ohjelmoinnin eli NLP:n perusperiaatteet ja menetelmät ovat vahvasti läsnä psyykkisessä valmennusprosessissa. Keskitytään siihen mikä toimii ja jos jokin ei toimi niin tehdään jotain toisin.

Ratkaisukeskeiseen psyykkiseen tai neuropsykiatriseen valmennukseen hakeudutaan terveydenhuollon tai sosiaalitoimen maksusitoumuksella tai omakustaineisesti. Alkukartoitus tavoitteiden asettamiseen ja asiakkaan tilanteen kartoittamiseen 10x60min tai 10 x 90min. Ja työskentelyjakso on 20-40k ertaa yhdellä arviontijaksolla.

Eläinavusteisessa tai asiakkaan kotona tapahtuvassa toiminnassa aina min. 1,5h / toimintakerta. Toimintakertoja voidaan maksusitoumuksen/sopimusjakson sisällä tarvittaessa yhdistää tai pilkkoa asiakkaan tarpeiden mukaisesti valmentajan harkinnan mukaisesti.

Ratkaisukeskeinen psyykkinen valmennus

Ratkaisukeskeinen psyykkinen valmennus on asiakkaan kanssa sovittuja tavoitteita kohti tapahtuvaa työskentelyä. Valmennuksessa pyritään löytämään asiakkaalle sopivia toimintamalleja ja työkaluja toivotun muutoksen aikaansaamiseksi.

Valmennusjakson alussa kartoitetaan yhdessä tilannetta ja valmennettavan tulevaisuuden toiveita ja unelmia. Niiden kautta luodaan yhdessä tavoitteet ja pilkotaan ne selkeiksi askelmerkeiksi toivottua tulevaisuutta kohti. Opettelemme yhdessä tunnetaitoja ja hahmotellaan mahdollisia haastavia tilanteita ja mielikuvitellaan, että kuinka niistä tilanteista selviydytään.Ja ennenkaikkea opetellaan unelmoimaan, että miltä tuntuu kun kaikki on hyvin.

Työskentely on tulevaisuussuuntautunutta ja voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen painottuvaa. Neurolingvistisen ohjelmoinnin eli NLP:n perusperiaatteet ja menetelmät ovat vahvasti läsnä psyykkisessä valmennusprosessissa. Keskitytään siihen mikä toimii ja jos jokin ei toimi niin tehdään jotain toisin.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen eli tutummin Nepsy-valmennus on psykiatriseen oireistoon kehitetty tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä tai toiminnanohjauksen haasteita. Nepsy-valmennuksessa taustalla on yleensä psykiatrinen oireisto, jolla on neurologinen alkuperä. Tutuimpia näistä laajakirjoisista erityispiirteistä ovat ADHD, ADD, Asperger ja Tourette. Valmennuksen tavoitteena on tuke asiakkaan arjen sujumista ja elämänhallinnan taitoja. Valmennus on asiakkaan voimavaroja vahvistavaa ja kehittävää, uusia toimintamalleja etsivää työskentelyä. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan elämänhallinnan taitoja, ratkaisutaitoja ja myönteisen minäkuvan kehittymistä.

Nepsyvalmennuksessa pyritään löytämään valmennettavalle soveltuvia oman toiminnan ohjauksen keinoja elämänhallinnan ja kognitiivisten taitojen osa-alueilla. Tyypilliset tavoitteet liittyvät asioiden suunnitteluun, organisointiin, aikatauluttamiseen, aloittamiseen ja loppuunsaattamiseen. Yhdessä harjoitellaan pilkkomaan kokonaisuuksia osatavoitteiksi, joiden kautta saadaan suunnitelmat ensin mielikuviksi ja lopulta toteutumaan.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus mainitaan kuntoutusmenetelmänä Käypä hoito - suosituksessa.

Psyykkinen valmennus - coaching

Piia ja Ella

Mielellä on uskomaton voima! Psyykkinen valmennus tukee sekä urheiluharrastusta, että kilpaurheilua. Tavoitteena on oppia, miten opimme, miten ajattelu ohjaa toimintaamme ja miten asennamme itsellemme valmiudet päästä tavoitteisiimme.

Ratkaisukeskeisen psyykkisen valmennuksen sekä NLP (neurolingvistinen ohjelmointi) harjoitukset sopivat erinomaisesti sekä yksilöurheilun, että joukkueurheilun valmentautumisen tueksi.

Valmennus on työmenetelmä, jossa valmentaja ohjaa valmennettavaa löytämään omat voimavaransa ja keinonsa kohti omaa osaamistaan. Valmennuksen tavoitteena on löytää valmennettavan oma potentiaali parhaan toimintakyvyn saavuttamiseksi sekä muokata omaa sisäistä asennemaailmaa valmennettavan tavoitteita tukevaksi. 

Yksilövalmennus vai ryhmävalmennus

Yksilövalmennuksessa teemme asiakkaan tarpeiden mukaan sekä yleisiä tavoitteita valmentautumiseen sekä käymme läpi mentaalivalmennuksen harjoitteita omien tavoitteiden selvittämiseksi ja saavuttamiseksi. 

Ryhmävalmennus sopii saman teeman parissa toimivalle ryhmälle. Esimerkiksi harrastusporukalle, urheiluseuralle, joukkueelle. Myös yksilölajeissa oman harrastusporukan sisällä vallitseva ilmapiiri ja asenneympäristö vaikuttaa jokaisen toimintaan merkittävästi. Tätä kokonaisuutta voidaan tietoisesti ohjata positiiviseen ja kannustavaan suuntaan ryhmävalmennuksissa.

Ratsastukseen ja koiraurheiluun on omat räätälöidyt pakettinsa, joissa otetaan henkisen valmennuksen menetelmiä käyttöön oman harjoittelun hallintaan. Ryhmävalmennuksissa työstetään valmennuksen yleisiä asioita ja yksilövalmennus sopii erinomaisesti täydentämään henkilökohtaista henkisen valmennuksen pakettia.